2013IMG_7308.JPG


2012IMG_3778.JPG


KG Santa.JPG


Santa at GRHC KG.jpg
2011

Suzi class santa.jpg
in the PreK Class at Livingston American School Shanghai


IMG_2492.jpg
2004

SANTA.JPG